Zatrzymanie przez Policję

Kiedy może nastąpić?

 • podstawowa przesłanka: uzasadnione podejrzenie Policji, że osoba zatrzymana popełniła przestępstwo;
 • łącznie z powyższą przesłanką musi zachodzić chociaż jedna z poniższych przesłanek:1) obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby, 2) obawa zatarcia śladów przestępstwa, 3) też nie można ustalić tożsamości osoby zatrzymanej, 4) istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym (ta przesłanka w zasadzie nie funkcjonuje);
 • po zatrzymaniu Policja jest zobowiązana zapewnić poszanowanie godności zatrzymanego i nie powinna traktować zatrzymania jako formy nacisku celem wymuszenia zeznań;
 • zasadność, prawidłowość, legalność zatrzymania można kwestionować wnosząc do Sądu zażalenie na zatrzymanie;
 • zatrzymanie i osadzenie w Izbie Wytrzeźwień możliwe jest wyłącznie, wobec soby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień lub placówki, podmiotu leczniczego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu. Osadzenie w Izbie Wytrzeźwień każdej innej sytuacji jest złamaniem prawa.

Co się dzieje po zatrzymaniu?

 • Prokuratura w ciągu 48 godzin od zatrzymania przekazuje zatrzymanego Sądowi z ewentualnym wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania;
 • Sąd w ciągu 24 godzin od przekazania, rozpoznaje wniosek o tymczasowe aresztowanie;
 • Zatrzymany przez Policję ma prawo telefonicznego i osobistego kontaktu z adwokatem
 • Adwokata może umocować do działania każda osoba – członek rodziny, partner, znajomy;
 • Im szybciej adwokat skontaktuje się z zatrzymanym tym lepiej – w każdym przypadku zatrzymania należy się bezwzględnie i natychmiast kontaktować z adwokatem;
 • O tymczasowym aresztowaniu decyduje Sąd po przesłuchanie podejrzanego i po zapoznaniu się z zebranymi w sprawie dowodami także zaoferowanymi przez podejrzanego i jego obrońcę;

Na czym może polegać obrona?

 • przekonanie Prokuratury, że nie zachodzi potrzeba składania do Sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie - skutek: UNIKNIĘCIE ARESZTOWANIA;
 • zaoferowanie dowodów wskazujących na niepopełnienie czynu zabronionego lub na okoliczności, które uzasadniają stosowanie innych niż tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych - skutek: UNIKNIĘCIE ARESZTOWANIA;
 • przekonanie Sądu rozpoznającego wniosek o tymczasowe aresztowanie na tzw. posiedzeniu aresztowym, że stosowanie tymczasowego aresztowania jest niedopuszczalne - skutek: UNIKNIĘCIE ARESZTOWANIA;