Dozór elektroniczny (SDE)

Czym jest system dozoru elektronicznego i co umożliwia?

 • karę pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku może być wykonywana systemie dozoru elektronicznego – poza Zakładem Karnym;
 • możliwość uniknięcia osadzenia w Zakładzie Karnym lub możliwość zdecydowanie szybszego jego opuszczenia;
 • w miejscu zamieszkania skazanego montowany jest odbiornik, a na jego ręce lub nodze specjalny nadajnik zapewniający kontrolę sposobu wykonywania kary;
 • skazany odbywa karę w swoim domu. Musi pozostawać w nim przez przeważającą część dnia, nie może go opuszczać poza godzinami wyznaczonymi.
 • kara wykonywana jest w miejscu zamieszkania skazanego, z możliwością wykonywania pracy zarobkowej w godzinach wyznaczonych przez Sąd (Skazany może opuszczać dom, pracować, wykonywać czynności życia codziennego w czasie odbywania kary);

Kiedy jest możliwe skorzystanie z takiego rozwiązania?

 • konieczna pisemna zgoda wszystkich pełnoletnich domowników zamieszkujących ze skazanym na odbywanie przez niego kary w SDE;
 • wymierzona skazanemu kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku;
 • instalacja aparatury SDE musi być technicznie możliwa (obecnie spełnione w zasadzie dla obszaru całego kraju);
 • Sąd Okręgowy, w którego okręgu skazany przebywa, po posiedzeniu i wysłuchaniu skazanego uwzględni wniosek o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego i wyrazi na to zgodę;

Na czym może polegać obrona?

 • wniosek o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego można złożyć przed rozpoczęciem wykonywania kary w zakładzie karnym (zapobiega kontaktowi z środowiskiem zakładu karnego) lub po jej rozpoczęciu (możliwość znacznie szybszego opuszczenia zakładu karnego) - wniosek można złożyć osobiście lub przez obrońcę;
 • złożenie wniosku o zgodę Sądu na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy właściwie uzasadnić wykazując spełnienie warunków ustawowych i wykazać, że skazany zasługuje na szansę w postaci poddania go Systemowi Dozoru Elektronicznego - pomoc obrońcy w tym zakresie jest istotna;
 • jeśli skazanemu został już wyznaczony termin stawiennictwa w Zakładzie Karnym, jednocześnie z wnioskiem głównym należy złożyć wnioski dodatkowe zabezpieczające skazanego przed sytuacją osadzenia w Zakładzie Karnym przed rozpoznaniem wniosku - złożenie samego wniosku o zgodę na wykonywanie kary w SDE to zbyt mało by zapobiec osadzeniu w Zakładzie Karnym.;
 • właściwe sporządzenie wniosku przy pomocy adwokata zwiększa szansę na uwzględnienie wniosku i na możliwie szerokie wyznaczenie godzin, w których skazany będzie mógł oddalać się z miejsca wykonywania kary;