Posiadanie środków odurzających

Na czym polega to przestępstwo?

 • Przestępstwem jest każde posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych wbrew przepisom ustawy;
 • przestępstwo posiadania środków odurzających nie dotyczy udzielania (handlu), ponieważ jest to odrębne, surowiej karane przestępstwo;
 • dotyczy szeregu substancji: marihuany, haszyszy, narkotyków syntetycznych, "dopalaczy" i określonych substancji psychotropowych;
 • Pozostawanie pod wpływem narkotyków NIE JEST przestępstwem;

Jakie jest zagrożenie karą?

 • zagrożenie karą dla przestępstwa w typie podstawowym to kara pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 3 lat;
 • w przypadku posiadania "znacznej ilości" środków odurzających lub substancji psychotropowych przewidziano karę od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności;
 • dla "wypadków mniejszej wagi" przewidziano karę grzywny, ograniczenia wolności (od 1 miesiąca do 2 lat) lub pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 1 roku;

Na czym może polegać obrona?

 • wykazanie, że to, co posiadał przy sobie sprawca, nie było ani środkiem odurzającym ani substancją psychotropową - skutek: UNIEWINNIENIE:
 • wykzanie, że podejrzany/oskarżony nie posiadał zakazanych prawem środków (posiadanie to stan, w którym ktoś czymś świadomie dysponuje i traktuje tę rzecz jak swoją) - skutek: UNIEWINNIENIE;
 • wykazanie, że w określonej sytuacji posiadanie środków odurzających nie nastąpiło wbrew przepisom ustawy (np. niektóre leki psychotropowe posiadane w ramach leczenia - skutek: UNIEWINNIENIE;
 • wykazanie, że posiadana przez sprawę ilość nie była znacznej ilości (kryterium ocenne) - skutek: ŁAGODNIEJSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA;
 • wykazanie, że zachodzi wypadek mniejszej wagi - skutek: ŁAGODNIEJSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA;
 • wykazanie, że w realiach określonej sprawy nie jest konieczne skazywanie sprawcy, a możliwe i celowe jest jego łagodniejsze potraktowanie: - skutek: WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA;
 • zdeprecjonowanie okoliczności obciążających, uwypuklenie okoliczności łagodzących - skutek: NIŻSZY WYMIAR KARY;