Orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania

Orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania

Orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania

  • Jeżeli małżonkowie, pomimo wytoczenia powództwa o rozwód, zajmują wspólne mieszkanie, sąd określa sposób korzystania z niego, przy czym dotyczy to wyłącznie dalszego używania mieszkania przez małżonków i nie oznacza dokonania podziału majątku stron, albowiem Sąd nie rozstrzyga w tym zakresie o prawie własności do tej nieruchomości.
  • Teoretycznie Sąd powinien zawsze z urzędu określić w wyroku przedmiotową kwestię (jeśli małżonkowie po rozwodzie w dalszym ciągu będą zamieszkiwać wspólnie), niemniej jednak może od tego odstąpić na zgodny wniosek stron, określając w jednym w punktów wyroku rozwodowego, iż Sąd nie orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron.
  • „Rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków (art. 58 § 2, zdanie pierwsze k.r.o.) obejmuje w zasadzie każde mieszkanie, zajmowane przez nich, tzn. mieszkanie znajdujące się faktycznie w ich dyspozycji niezależnie od posiadanego tytułu prawnego.” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 1978r., sygn. akt III CZP 30/77).
  • W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.