Skutki ustania wspólności majątkowej małżeńskiej

Skutki ustania wspólności majątkowej małżeńskiej

Z chwilą ustania wspólności majątkowej małżeńskiej dotychczasowy ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej przekształca się w ustój udziałowy - każdy z małżonków posiada swój odrębny majątek, na który składa się jego majątek osobisty oraz udział ułamkowy w składnikach dotychczasowego majątku wspólnego stron.

Oznacza to, że z chwilą ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, każdy z małżonków zyskuje uprawnienie do rozporządzania udziałem w majątku wspólnym oraz do rozporządzania udziałem w poszczególnych przedmiotach należących do majątku wspólnego.

Po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej każdy z małżonków może także żądać podziału majątku wspólnego stron, w ramach którego może żądać zwrotu/rozliczenia nakładów poczynionych przez niego ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny, jak również żądać od drugiego małżonka zwrotu/rozliczenia nakładów i wydatków poczynionych z majątku wspólnego na jego majątek osobisty