Podział majątku po rozwodzie

Zapewne także i Państwo spotkali się z powiedzeniem, że kredyt wiąże bardziej niż związek małżeński. Faktem jest, że samo rozwiązanie małżeństwa przez rozwód nie przesądza jeszcze o kwestiach majątkowych małżonków, którzy zgromadzili majątek wspólny. Konieczne jest zatem dokonanie podziału majątku wspólnego, o którym mowa poniżej.

W ramach naszej praktyki zawodowej wielokrotnie z sukcesem opracowywaliśmy i prowadziliśmy lub współprowadziliśmy sprawy o podział majątku, a także o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Zapewniliśmy wydanie w sprawach naszych Klientów orzeczeń przewidujących korzystne dla nich ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, rozliczenie poczynionych z majątku osobistego nakładów na majątek wspólny, a także rozliczenia nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty współmałżonka.

Kwestia podziału majątku wspólnego w ramach sprawy o rozwód została opisana w zakładce rozwód.

Podział majątku po rozwodzie

SĄDOWY (SPORNY) PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

 • Jeżeli strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia w kwestii podziału majątku zgromadzonego w trakcie trwania ich małżeństwa, wówczas każda z ich może wystąpić do Sądu z wnioskiem o jego podział.
 • Opłata sądowa od takiego wniosku wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 • ZGODNY PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

  Jeżeli strony doszły do porozumienia w kwestii podziału ich majątku wspólnego, mogą one:

  Wystąpić do Sądu z wnioskiem o podział ich majątku wspólnego, zawierający zgodny projekt podziału tego majątku.
  Opłata sądowa od takiego wniosku wynosi 300 zł (słownie: trzysta złotych).
 • Zawrzeć umowę o podział majątku wspólnego. Umowa ta co do zasady może zostać zawarta w dowolnej formie, niemniej jednak:
  1. wymagane będzie zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego, inne prawo, do przeniesienia którego wymagana jest ta forma;
  2. wymagane będzie zawarcie umowy w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonym, jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi przedsiębiorstwo. Koszt sporządzenia w/w umów każdorazowo określi uprzednio radca prawny/adwokat przygotowujący jej treść, a także notariusz, przed którym umowa taka ma zostać planowo zawarta.