Zachowek

Znaczenie

  • najogólniej rzecz ujmując zachowek to określona część spadku, jaka przypadałaby spadkobiercy ustawowemu w sytuacji dziedziczenia testamentowego;
  • zabezpieczenia spadkobierców ustawowych przed ich nadmiernym pokrzywdzeniem w sytuacji sporządzenia przez spadkodawcę ważnego testamentu na rzecz osoby trzeciej;
  • roszczenie pieniężne przeciwko spadkobiercom testamentowym o to, by zapłacili spadkobiercom ustawowych 1/2, a w określonych przypadkach (uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jest małoletni) - 2/3 udziału spadkowego, jaki przysługiwałby im przy dziedziczeniu ustawowym.

Kto jest uprawniony?

  • zstępni spadkobiercy (dzieci, wnuki, prawnuki) oraz jego małżonek którzy byliby uprawnieni do dziedziczenia z ustawy:
  • do zachowku nie są uprawnione osoby testamentowo wydziedziczone, uznane przez Sąd za niegodne niedziczenia, osoby, które spadek odrzuciły lub zawarły ze spadkodawcą umowę o zrzeczenie się dziedziczenia oraz te, które odrzuciły spadek, a także małżonkowie będący w separacji ze spadkodawcą oraz w ściśle określonych przypadkach małżonkowie osoby, która zmarła w czasie trwania postępowania o rozwód;

Jak dochodzić zachowku?

  • zaspokojenie roszczenia o zapłatę zachowku może nastąpić na drodze pozasądowej, a jeśli spadkobierca testamentowy nie potrafi porozumieć się z osobą uprawnioną do zachowku – na drodze sądowego postępowania o zapłatę;
  • uprawniony do zachowku kierując powództwo musi ustalić wielkość spadku, prawidłowo ustalić osobę pozwanego, obliczyć wysokość przysługującemu mu zachowku, właściwie sformułować i udowodnić roszczenie;
  • obrona przed zapłatą zachowku może opierać się m.in. o dowodzenie, że uprawniony do zachowku już otrzymał należne mu kwoty w postaci darowizn dokonanych przez spadkodawcę jeszcze za jego życia;