Rodzaje roszczeń

Poniższy katalog ma charakter otwarty i tylko przykładowy. Można stwierdzić, że roszczenia przysługujące poszkodowanemu mają naprawić do tego, by jego sytuacja przed wypadkiem i po wypadku była tożsama. Poszkodowanemu przysługują w szczególności roszczenia o:

  • zadośćuczynienie– przyznawana przez Sąd na zasadach pewnej uznaniowości kwota mająca rekompensować doznaną krzywdę rozumianą jako ogół negatywnych przeżyć (ból, cierpienie, rozstrój zdrowia, negatywne przeżycia)
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – poszkodowany, któremu wyrządzono szkodę, ma prawo domagać się zwrotu kosztów zakupu niezbędnych leków, środków rehabilitacyjnych, zwrotu kosztów prywatnych wizyt lekarskich i prywatnych zabiegów rehabilitacyjnych czy kosztów dojazdu;
  • renta z tytułu zwiększonych potrzeb – jeśli skutkiem wypadku komunikacyjnego jest zwiększenie się potrzeb uprawnionego, może on domagać się od zobowiązanego do naprawienia szkody stosownej, comiesięcznie wypłacanej renty;
  • renta z tytułu utraty zdolności do pracy – jeśli na skutek wypadku poszkodowany stracił możliwość zarobkowania lub uległa ona ograniczeniu, może on domagać się odpowiedniego wyrównania od sprawcy;
  • renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość – szczególny rodzaj renty, często łączony z rentą z tytułu utraty zdolności do pracy – może być przyznana wtedy, gdy istnieje związek pomiędzy utratą szans a ograniczeniem na przyszłość – w stosunku do sytuacji przed szkodą – możliwości zarobkowych, przy zachowanej (choćby całkowicie) przez poszkodowanego zdolności do pracy;
  • odszkodowanie za uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy – najczęściej dotyczy uszkodzeń pojazdów lub rzeczy przewożonych w pojazdach. Poszkodowany nie musi naprawiać uszkodzonej rzeczy a może poprzestać na naprawieniu szkody w pieniądzu;
  • odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu – jeśli na skutek określonego zdarzenia poszkodowany utracił dochód, który osiągnąłby, gdyby wypadek nie nastąpił, to może domagać się naprawienia szkody w tym zakresie;
  • odszkodowanie z tytułu konieczności wynajęcia samochodu zastępczego – jeśli na skutek wyrządzenia szkody poszkodowany utracił możliwość korzystania ze swojego pojazdu, może on wynająć samochód zastępczy i obciążyć kosztami z tego tytułu osobę zobowiązaną do naprawienia szkody;
  • odszkodowanie przejawiające się w naprawieniu każdego innego rodzaju szkody – można go dochodzić, jeśli zostaną spełnione określone, ustawowe przesłanki – każde roszczenie należy szczegółowo zweryfikować, ponieważ przed każdym roszczeniem można się bronić.