Procedura rozwodowa

Procedura rozwodowa (standardowa)

Pozew o rozwód

W pozwie o rozwód należy wskazać małżonków, których sprawa dotyczy (imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania, numer PESEL co najmniej strony powodowej);

Należy sprecyzować w pozwie żądania we wszystkich kwestiach, o których rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym, uzasadniając i udowadniając odpowiednio swoje stanowisko w poszczególnych zakresach;

Dokumenty wymagane jako załącznik do pozwu:

 1. potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 600 zł (sześćset złotych)/ znaki opłaty sądowej o tej wartości;
 2. odpis skrócony aktu małżeństwa (nie starszy niż sprzed 3 miesięcy - do pobrania za opłatą skarbową w kwocie 22 zł w Urzędzie Stanu Cywilnego);
 3. akty urodzenia dzieci małżonków, w szczególności małoletnich;
 4. zaświadczenie o zarobkach netto i brutto co najmniej za 3 ostatnie miesiące (jeżeli pozew obejmuje roszczenie o zapłatę alimentów na współmałżonka lub dzieci stron);

W zależności od inicjowanego przez stronę powodową postępowania dowodowego, do pozwu o rozwód można przedłożyć także inne dokumenty jako dowody na poparcie twierdzeń w nim zawartych.

Odpowiedź na pozew o rozwód

 • najczęściej sąd zobowiązuje pozwaną/-ego do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia listu zawierającego pozew o rozwód;
 • odpowiedź na pozew złożona po upływie wyznaczonego przez Sąd w tym celu terminu podlega zwrotowi, tzn. nie wywołuje żadnych skutków;
 • pozwana/-y powinna w odpowiedzi na pozew przedstawić i powołać wszelkie twierdzenia i dowody dotyczące sprawy, albowiem późniejsze ich zgłoszenie może skutkować uznaniem ich za spóźnione, a tym samym za niezasługujące na uwzględnienie.

Rozprawa

 • nieusprawiedliwiona nieobecność powódki/powoda na pierwszym posiedzeniu sądowym w sprawie rozwodowej skutkuje zawieszeniem tego postępowania,
 • nieobecności pozwanej/-ego go na rozprawie w sprawie o rozwód nie spowoduje zawieszenia postępowania, niemniej jednak jeśli pozwany nie stawił się i nie żądał przeprowadzenia rozprawy podczas jego nieobecności, ani nie ustosunkował się merytorycznie do żądań pozwu, to Sąd może wydać wyrok zaoczny;
 • co do zasady rozprawa w sprawie o rozwód odbywa się bez udziału publiczności i przy drzwiach zamkniętych;
 • w sprawie o rozwód orzeka jeden sędzia zawodowy oraz dwóch ławników;
 • rozprawy są utrwalane w postaci protokołu elektronicznego, przebieg posiedzenia sądowego jest rejestrowany jest w formie nagrania dźwięku lub dźwięku i obrazu.

Wyrok rozwodowy

Obejmuje:

 • orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa stron przez rozwód bez orzekania o winie stron za rozkład pożycia/ z winy obu stron/z wyłącznej winy strony powodowej lub strony pozwanej; (odesłanie do pierwszego diagramu „ROZWÓD” w tej zakładce)
 • uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron;
 • ustalenie wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci stron;
 • kwestię kontaktów rodzica drugoplanowego z dziećmi;
 • zasady korzystania ze wspólnego mieszkania stron po rozwodzie – jeżeli strona o to zawnioskuje;
 • kwestię ewentualnych alimentów na rzecz współmałżonka;
 • rozstrzygnięcie o kosztach postępowania.

Zabezpieczenie na czas procesu

 • Każda ze stron w sprawie o rozwód może żądać zabezpieczenia:

  a) władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
  b) uregulowania kontaktów rodzica z dziećmi,
  c) świadczeń alimentacyjnych,
  d) sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania;
 • postanowienie o zabezpieczeniu stanowi rozstrzygnięcie jednej z w/w kwestii na czas trwania sprawy o rozwód, tj. do momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego;
 • postanowienia o zabezpieczeniu są zaskarżalne zażaleniem.