Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

Zgodnie z przepisem art. 52 § 1 i 2 krio, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, a nadto w wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

W orzecznictwie przy dokonywaniu wykładni pojęcia ważnych powodów uzasadniających żądanie ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, podkreśla się, że na takie okoliczności składają się elementy majątkowe i niemajątkowe. W sferze niemajątkowej pozostają konflikty o charakterze osobistym, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają zarząd majątkiem wspólnym i zagrażają w rezultacie ekonomicznym podstawom funkcjonowania rodziny. Takie stanowisko jest konsekwentnie prezentowane przez Sąd Najwyższy, który wielokrotnie podkreślał znaczenie majątku wspólnego jako ekonomicznej podstawy funkcjonowania małżeństwa.

Ważne powody uzasadniające ustanowienie rozdzielności majątkowej stanowią przykładowo: trwonienie wspólnego majątku, rażąca niegospodarność, uchylanie się od pomnażania i utrzymywania majątku wspólnego, zatrzymanie tego majątku wyłącznie dla siebie.

Jeżeli zatem sprawa o rozwód trwa długo, jeżeli znaczny okres czasu upłynął od faktycznego rozstania do wniesienia sprawy o rozwód do sądu, jeżeli małżonek dowiedział się, że od jakiegoś czasu współmałżonek rozporządza ich majątkiem wspólnym bez porozumienia z nim lub trwoni go, wówczas zasadnym jest wytoczenie powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.