Wniosek o podział majątku wspólnego

Wniosek o podział majątku wspólnego

Złożenie wniosku o podział majątku wspólnego wymaga uprzedniego przygotowania i sprecyzowania co najmniej następujących informacji:

  1. OKREŚLENIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU WSPÓLNEGO ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI KAŻDEGO Z NICH ORAZ ZAZNACZENIA W CZYIM AKTUALNYM POSIADANIU SIĘ ONE ZNAJDUJĄ.
  2. SPRECYZOWANIA WNIOSKU O USTALENIE CZY UDZIAŁY STRON W MAJĄTKU WSPÓLNYM SĄ RÓWNE LUB NIERÓWNE I JAKIE W ZWIĄZKU Z TYM POWINNY PRZYBRAĆ WIELKOŚCI.
  3. OKREŚLENIA W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ ZE STRON POSTĘPOWANIA JAKIE SKŁADNIKI MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAJĄ ZOSTAĆ JEJ PRZYZNANE NA WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ.
  4. SPRECYZOWANIA EWENTUALNEGO WNIOSKU O ROZLICZNIE NAKŁADÓW POCZYNIONYCH Z MAJĄTKU OSOBISTEGO NA MAJĄTEK WSPÓLNY STRON.
  5. SPRECYZOWANIA WNIOSKU O ZASĄDZENIE SPŁAT LUB DOPŁAT W ZWIĄZKU Z ZAWNIOSKOWANYM SPOSOBEM PODZIAŁU MAJATKU WSPÓLNEGO STRON (PKT 3)

Oczywiście, jeżeli zlecicie Państwo radcy prawnemu lub adwokatowi prowadzenie swojej sprawy o podział majątku wspólnego, pełnomocnik wyręczy Państwa w merytorycznym i formalnym dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 2-5, wesprze w realizacji punktu 1, sprecyzuje wnioski dowodowe i przygotuje całe postępowanie dowodowe w sprawie, jak również sporządzi uzasadnienie wniosku. Złożenie przez pełnomocnika stosownych wniosków dowodowych już na etapie wniosku o podział majątku lub odpowiedzi na niego, jak również w toku dynamicznego postępowania sądowego, odgrywa kluczowe znaczenie dla ustaleń i wniosków Sądu, mających swe odzwierciedlenie w treści postanowienia kończącego sprawę.