Sąd właściwy

Sąd właściwy

W sprawach o podział majątku każdorazowo właściwy, jako sąd I instancji, jest Sąd Rejonowy, niezależnie od wartości przedmiotu sporu w sprawie, czyli niezależnie o wartości majątku wspólnego podlegającego podziałowi.

W kwestii właściwości miejscowej Sądu Rejonowego właściwego do prowadzenia sprawy, decyduje miejsce, w którym znajduje się majątek wspólny stron. Jeżeli natomiast składniki majątku wspólnego stron znajdują się w różnych miejscach, wówczas wnioskodawcy przysługuje prawo do wyboru sądu, do którego złoży wniosek, spośród tych sądów, w okręgu których znajdują się przedmioty wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków.

Przykładowo zatem, jeżeli majątek stron znajduje się w Polkowicach, to jako sąd I instancji właściwy będzie Sąd Rejonowy w Lubinie, natomiast, jeżeli składniki majątku wspólnego położone są w Legnicy, wówczas wniosek o podział majątku wspólnego złożyć należy do Sądu Rejonowego w Legnicy. W obu opisanych przypadkach, jako sąd II instancji, właściwy będzie Sąd Okręgowy w Legnicy.