Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Kogo można uznać za niegodnego dziedziczenia

  • za niegodną dziedziczenia może być uznana osoba, która: 1) dopuściła się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, 2) podstępem lub groźbą nakłoniła spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności, 3) umyślnie ukryła lub zniszczyła testament spadkodawcy, podrobiła lub przerobiła jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego;
  • spełnienie jednej z powyższych przesłanek wystarczy, by Sąd uznał spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia;

Jaki jest skutek uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

  • spadkobierca sądowo uznany za niegodnego dziedziczenia nie jest uprawniony do spadku
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia blokuje mu dochodzenie roszczenia z tytułu zachowku

Obrona przed uznaniem spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

  • osoba, przeciwko której wytoczono powództwo o uznanie jej za niegodną dziedziczenia, może podważać, że zaistniały ku temu przesłanki, np. wykazując, że nie popełniła umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy czy wykazując, że nie ingerowała w niedozwolony sposób w treść testamentu i w swobodę spadkodawcy w tym zakresie;
  • obrona może oprzeć się także o wykazanie, że spadkodawca przebaczył osobie, wobec której zachodzą zasadniczo przesłanki uznania za niegodnego dziedziczenia;