Koszty postępowania

Koszty postępowania

Koszty postępowania

 • Opłata sądowa od pozwu wynosi 600 zł (słownie: sześćset złotych) i powinna być uiszczona z chwilą wnoszenia pozwu o rozwód. Można ją zapłacić przelewem na rachunek bankowy Sądu lub w kasie znajdującej się w siedzibie Sądu. W wyjątkowo uzasadnionych sytuacjach można złożyć wniosek do Sądu o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, wypełniając stosowne oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
 • Warto jednak zaznaczyć, że jeżeli osoba wnosząca pozew nie jest małżonkiem wyłącznie winnym zupełnego i trwałego rozkładu pożycia stron, to znaczą część tejże opłaty sądowej od pozwu odzyska po prawomocnym zakończeniu sprawy rozwodowej:

  • w przypadku rozwodu bez orzekania o winie połowę (300 zł) opłaty sądowej zwróci stronie powodowej Sąd, zaś współmałżonek zobowiązany będzie do zwrotu powódce/powodowi kwoty 150 zł;

  • w przypadku orzeczenia rozwodu z winy obojga małżonków, ostatecznie każdy z nich poniesie koszt połowy opłaty sądowej od pozwu, bez dokonywania zwrotu części opłaty przez Sąd;

  • w przypadku wyłącznej winy jednego z małżonków za rozkład pożycia – małżonek ten ponosi ostatecznie koszt całej opłaty sądowej, a zatem jeżeli nie on wytoczył powództwo o rozwód, to jako pozwany zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz byłego współmałżonka pełnej kwoty 600 zł z tego tytułu.

 • Jeżeli stronę powodową lub pozwaną reprezentować będzie adwokat lub radca prawny, wówczas rozstrzygając o kosztach postępowania, Sąd Okręgowy uwzględni także KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO, które w sprawie o rozwód zgodnie z rozporządzeniem wynoszą 720 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych).
 • Jeżeli rozwodzący się małżonkowie są rodzicami wspólnych małoletnich dzieci, w toku postępowania przeprowadzony zostanie przez kuratora sądowego wywiad środowiskowy, z którym wiąże się koszt około 75 zł.
 • Jeżeli przy prowadzeniu sprawy o rozwód zdecydują się Państwo na skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego, niezależnie od opłaty sądowej, indywidualnie ustalicie z nim Państwo należne z tego tytułu honorarium.