Formy przyjęcia spadku

Przyjęcie spadku wprost (proste przyjęcie spadku)

 • spadkobierca przyjmując spadek wprost wstępuje w ogół praw majątkowych spadkodawcy – tj. przejmuje jego aktywa, ale też wszelkie obowiązki – tj. przejmuje zadłużenie;
 • najprostsza i najłatwiejsza forma przyjęcia spadku, ale zalecana tylko wtedy, gdy spadkobierca ma pewność, że spadkodawca nie pozostawił istotnych długów spadkowych;
 • przyjęcie wprost spadku składającego się w przeważającej mierze z długów łączyć się może z tym, że spadkobierca będzie odpowiadał za długi spadkodawcy w ich pełnej wysokości i całym swoim majątkiem;

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

 • obecnie podstawowa forma przyjęcia spadku – zachodzi wówczas, gdy spadkobierca w określonym terminie nie oświadczy wprost, że spadek przyjmuje wprost lub odrzuca;
 • ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości otrzymanego spadku;
 • zabezpiecza spadkobiercę przed nieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe całym swoim majątkiem;
 • najbezpieczniejsza dla spadkobiercy forma przyjęcia spadku, co do którego wartości i struktury nie ma pewności
 • w najgorszym przypadku, jeśli wartość długów spadkowych przekracza wartość majątku spadkowego, spadkobierca nie uzyska żadnego przysporzenia;

Odrzucenie spadku

 • spadkobierca, który spadek odrzucił jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku;
 • wobec fikcji śmierci osoby odrzucającej spadek, do spadku powoływane są dalsze osoby, aż do wyczerpania kręgu spadkobierców ustawowych;
 • osoba, która odrzuciła spadek nie otrzymuje żadnego majątku i nie odpowiada za długi spadkowe, ale w pewnych sytuacjach wierzyciele spadkodawcy mogą próbować dochodzić od nich roszczeń (postępowanie sądowe o uznanie odrzucenia spadku za dokonane z pokrzywdzeniem wierzyciela);