Typowa procedura windykacyjna

Postępowanie polubowne / rozmowy ugodowe

  • pierwszym krokiem windykacji należności jest zgłoszenie się do wierzyciela adwokata lub radcy prawnego w charakterze pełnomocnika wierzyciela i pisemne wezwanie dłużnika do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu i informacją o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego po bezskutecznym upływie terminu;
  • zasadniczo wezwanie do zapłaty (zależnie od decyzji Klienta) zawiera propozycję ugodowego zakończenia sporu, co może oznaczać zawarcie stosownej ugody, prolongatę płatności, rozłożenie należności na raty lub częściowe umorzenie)

Spór sądowy

  • w razie braku możliwości porozumienia i uregulowania sprawy na drodze postępowania przedsądowego Kancelaria kieruje sprawę do Sądu (zależnie od okoliczności sprawy wnoszony jest pozew w postępowaniu upominawczym lub nakazowym do Sądu cywilnego lub gospodarczego);
  • po wniesieniu pozwu Sąd zwykle wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym – jeśli nie zostanie on zaskarżony (pozwany dłużnik nie wniesienie sprzeciwu lub zarzutu od nakazu zapłaty) uprawomocnia się i ma skutki równe prawomocnemu wyrokowi;
  • jeśli pozwany dłużnik zaskarży nakaz zapłaty, sprawa jest rozpoznawana jak typowa sprawa o zapłatę, z tym, że obrona pozwanego dłużnika ma za zadanie zwykle przedłużenie sprawy a nie merytoryczną obronę;

Egzekucja komornicza

  • jeśli dłużnik nadal nie realizuje należności objętej prawomocnym nakazem zapłaty lub wyrokiem Sądowym, sprawa jest kierowana do egzekucji komorniczej do komornika sądowego wybranego przez Klienta lub wskazanego przez Kancelarię;
  • Komornik Sądowy zwykle jako pierwsze czynności egzekucyjne wykonuje zajęcia rachunków bankowych i wierzytelności, wytnagrodzeń za pracę, a w razie potrzeby może prowadzić także egzekucję z ruchomości i nieruchomości, chociaż zwykle nie jest to potrzebne;

W przypadku dłużników działających w formie Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w sytuacji ich niewypłacalności i bezskuteczności prowadzonej egzekucji, można wytoczyć powództwo o zapłatę bezpośrednio przeciwko prezesowi zarządu dłużnej Spółki;