Alimenty dla współmałżonka

Alimenty dla współmałżonka

Alimenty dla współmałżonka

  • W wyroku rozwodowym Sąd może także zasądzić alimenty na rzecz współmałżonka, o ile ten zgłosi taki wniosek, a Sąd na podstawie ustalonego w sprawie stanu faktycznego i prawnego sprawy, wniosek ten uznał za uzasadniony
  • W kwestii alimentów na rzecz współmałżonka istotną rolę odgrywa kwestia winy za rozkład pożycia stron
  • W przypadku żądania wydania wyroku rozwodowego bez orzekania o winie za rozkład pożycia:

    • każdy z małżonków może żądać od drugiego małżonka dostarczania mu środków utrzymania tylko w przypadku, jeśli popadnie w niedostatek
    • za niedostatek uważa się brak możliwości utrzymania siebie w niezbędnym zakresie, brak możliwości zaspokojenia swoich elementarnych potrzeb

  • Analogiczne zasady, jak w przypadku rozwodu bez orzekania o winie stron za rozkład pożycia, obowiązują w przypadku, gdy sąd w wyroku rozwodowym stwierdzi, że obie strony są winne rozkładu pożycia lub że żadna ze stron nie ponosi za to winy.
  • Nie może domagać się środków utrzymania były małżonek, który popadł w niedostatek, jeśli został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia.
  • Jeżeli sąd stwierdzi wyłączną winę jednego z małżonków, drugi małżonek może domagać się zasądzenia na jego rzecz alimentów nawet w wypadku, gdy nie znajduje się w niedostatku. Wystarczającym powodem uzasadniającym to żądanie, jest okoliczność, że rozwód skutkuje istotnym pogorszeniem się sytuacji materialnej małżonka.