Wypadki komunikacyjne (z OC sprawcy)

  • najczęstszy obecnie rodzaj spraw o odszkodowanie, które są rozpoznawane przez Sądy;
  • każdy wypadek samochodowy rodzi odpowiedzialność cywilną jego sprawcy, przy czym zwykle roszczenie kieruje się do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca był ubezpieczony w zakresie OC;
  • po każdym wypadku samochodowym – w tym po wypadku z pozoru niegroźnym, mogą występować ból kręgosłupa, lęk przed jazdą samochodem, problemy ze snem, a dolegliwości te są tym poważniejsze im poważniejszy był wypadek. Rozmiar krzywdy (zakres i czas trwania bólu, czas niezdolności do pracy, stopień utraty samodzielności i szereg innych okoliczności mają przełożenie na wysokość zadośćuczynienia;
  • jeśli wypadek łączył się ze śmiercią lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu pokrzywdzonego, roszczenie o zadośćuczynienie przysługuje także jego najbliższym;
  • jeśli na skutek wypadku samochodowego poszkodowany musiał się leczyć lub rehabilitować i poniósł z tego tytułu koszty, może domagać się ich refundacji z OC sprawcy;
  • poszkodowanemu przysługiwać mogą, zależnie od okoliczności, roszczenia o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, z tytułu utraty zdolności do zarobkowania lub z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
  • jeśli na skutek wypadku samochodowego uszkodzono pojazd, można domagać się zapłaty stosownego odszkodowania w oparciu o kosztorys naprawy w wariancie szkody częściowej lub całkowitej;
  • jeśli na skutek wypadku samochodowego uszkodzeniu uległy rzeczy przewożone pojazdem, to można dochodzić odszkodowania z tego tytułu;
  • jeśli na skutek wyrządzenia szkody (uszkodzenia, zniszczenia, unieruchomienia pojazdu) poszkodowany utracił możliwość korzystania ze swojego pojazdu, może on wynająć samochód zastępczy i obciążyć kosztami z tego tytułu osobę zobowiązaną do naprawienia szkody;