Prawo karne – zakres usług

Każdej osobie, która ma jakikolwiek problem z prawem karnym, czy to jako sprawca (podejrzany, oskarżony, skazany) czy to jako pokrzywdzony możemy zapewnić pełną pomoc prawną na każdym etapie sprawy. Oferujemy między innymi:

 • natychmiastowe interwencje w przypadku zatrzymania przez Policję – w razie potrzeby również w warunkach nocnych i w dni wolne od pracy;
 • obrona w sprawach rozpoznania wniosku Prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania;
 • obrona aresztowanych, w tym w szczególności wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania lub zmianę na nieizolacyjne środki zapobiegawcze, wnioski o udzielenie zgody na widzenie z członkami rodziny, obrona w trakcie posiedzeń w sprawie przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania na dalszy okres;
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym – czynności na Policji i w Prokuraturze, udział w przesłuchaniu świadków;
 • obrona przed Sądem I Instancji i przed Sądem II Instancji dla wykroczeń, występków, zbrodni – dla każdego rodzaju sprawy;
 • sporządzanie zażaleń, wniosków, apelacji, kasacji;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, łącznie ze zgłoszeniem wniosków o naprawienie szkody lub powództwa cywilnego;
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;
 • obrona w postępowaniach wykonawczych: o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, o zatarcie skazania o ułaskawienie, o zmianę formy wykonywania kary ograniczenia wolności, o uznanie kary za wykonaną;
 • obrona w związku z Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA), pomoc w ustaleniu sytuacji prawnej w Polsce osób przebywających poza granicami kraju;
 • obrona nieletnich sprawców czynów zabronionych;
 • pomoc prawna skazanym osadzonym w Zakładach Karnych: o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o zgodę na wykonywanie pozostałej części kary w systemie dozoru elektronicznego, o wydanie kary łącznej;
 • obrona w postępowaniach karnych skarbowych i o wykroczenia skarbowe;