Prawnik Legnica

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego (w tym upadłości konsumenckiej), prawa handlowego, administracyjnego, procesowego.

Wielokrotnie prowadziła lub opracowywała liczne sprawy o rozwód, o separację, o podział majątku (także z datą wsteczną), o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, sprawy spadkowe (m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, dział spadku, o zatwierdzenie uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia spadkowego), o alimenty (obniżenie, podwyższenie, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego), sprawy rodzinne (o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o wyrażenie przez sąd rodzinny zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd, o ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ustalenie ojcostwa itd.), wszelkiego rodzaju sprawy o zapłatę, o ubezwłasnowolnienie, o zadośćuczynienie i odszkodowanie, o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i wiele innych.

Z uwagi na uczestnictwo w obsłudze prawnej spółek handlowych r.pr. Joanna Płaza-Kowalczyk posiada także rozległą wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu prawa handlowego, zarówno w kwestiach dotyczących dokonywania wszelkiego rodzaju zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego, jak również w zakresie prawnego wsparcia bieżącego ich funkcjonowania, przygotowywania projektów uchwał, protokołów z posiedzeń organów spółek, a także w kwestii kompleksowego przekształcenia spółek, obejmującego zarówno dokonanie stosownych czynności, podjęcie uchwał i przygotowanie dokumentacji, niezbędnej do zgłoszenia stosownego wniosku do KRS.

Wykonując zawód radcy prawnego mec. J.Płaza-Kowalczyk reprezentuje swoich Mandantów przed sądami i właściwymi organami, udziela porad prawnych, przygotowuje opinie prawne, projekty ugód i porozumień przedsądowych, sporządza wszelkiego rodzaju pisma procesowe - pozwy, zarzuty/sprzeciwy od nakazów zapłaty, pisma przygotowawcze, wnioski, zażalenia, apelacje, wnioski o ogłoszenie upadłości, a także odwołania, skargi do samorządowych kolegiów odwoławczych, skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, skargi kasacyjne.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2013 r. wykonująca zawód radcy prawnego, od 2008 r. praktykująca prawo w kancelarii adwokackiej i radcowskiej. W latach 2010 r. – 2013 r. odbyła aplikację radcowską, zakończoną egzaminem radcowskim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości, zaś w dniu 17 maja 2013 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem WŁ/LG/442. Począwszy od dnia 12 lipca 2013 r., kiedy to złożyła ślubowanie przed Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu, uzyskała uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe, zdobywane jeszcze w czasie studiów oraz w trakcie aplikacji radcowskiej, a następnie ugruntowane w ramach świadczenia pomocy prawnej jako radca prawny, w połączeniu z rozległym przygotowaniem merytorycznym, stanowi gwarancję jej rzetelności i profesjonalizmu. Szeroki zakres świadczonych usług prawnych wiązał się z rozległym wachlarzem dziedzin prawa, w obrębie których dokonywała wszelkich czynności zawiązanych ze świadczoną pomocą prawną.

Zapraszamy do współpracy!