Adwokat Lubin

Specjalista z zakresu prawa karnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, cywilnego, rodzinnego, procesowego.

W zakresie prawa karnego adwokat Marek Zawadzki prowadzi w szczególności sprawy dotyczące zarzutów rozbojów, działania w zorganizowanej grupie przestępczej, uszkodzeń ciała, znęcania fizycznego i psychicznego, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i wielu innych.

Poza pełnieniem funkcji obrońcy w sprawach karnych adwokat Marek Zawadzki udziela porad prawnych i reprezentuje swoich Klientów w różnego rodzaju postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, spośród których przykładowo wymienić należy sprawy o rozwód, o separację, o podział majątku o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, sprawy spadkowe (m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, dział spadku, o zatwierdzenie uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia spadkowego), o alimenty (obniżenie, podwyższenie, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego), sprawy rodzinne (o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o wyrażenie przez sąd rodzinny zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd, o ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ustalenie ojcostwa itd.), wszelkiego rodzaju sprawy o zapłatę, o ubezwłasnowolnienie, o zadośćuczynienie i odszkodowanie, o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i wiele innych.

Pomoc prawna świadczona przez mecenasa Marka Zawadzkiego, poza reprezentacją Klientów przed sądami i właściwymi organami, obejmuje udzielanie porad prawnych, przygotowanie opinii prawnych, projektów ugód i porozumień przedsądowych, sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych - pozwów, zarzutów/sprzeciwów od nakazów zapłaty, pism przygotowawczych, wniosków, zażaleń, apelacji, a także odwołań, skarg do samorządowych kolegiów odwoławczych, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjne.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2015 r. wykonujący zawód adwokata, od 2011 r. doskonalący swoje umiejętności zawodowe jako aplikant adwokacki w kancelarii adwokackiej. W latach 2012 r. – 2015 r. odbył aplikację adwokacką, zakończoną egzaminem adwokackich złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości, zaś w w 2015 r. uzyskał wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu pod numerem 1734., po złożeniu ślubowania adwokackiego przed Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata. Kilkuletnia praktyka adwokacka przy bardzo zróżnicowanej tematyce prowadzonym spraw i pełnym przekroju dziedzin prawa, których dotyczyła pomoc świadczona Klientom, pozwoliły na zdobycie doświadczenia niezbędnego do udzielenia pomocy prawnej w każdej sytuacji. Specyfika działań podejmowanych zwłaszcza na gruncie prawa karnego wymusiły wypracowanie metod szybkiego i dynamicznego podejścia do rozwiązywanych problemów i reagowania na zmieniającą się specyfikę procesową. Także uczestnictwo w co najmniej kilkuset rozprawach sądowych pozwoliło na swobodne poruszanie się w realiach rozpraw sądowych.

Zapraszamy do współpracy!